Rehabiliteringsforløp og tjenestetilbud til personer med kognitive vansker etter hjerneslag i en region i Nord-Norge og Midtjylland i Danmark


Studien er en del av mulitsenterstudien NorDa og skal sammenligne rehabiliteringsforløp og tjenestetilbud til personer med milde og moderate kognitive vansker etter hjerneslag i en region i Nord-Norge og Midtjylland i Danmark. Hvordan brukermedvirkning forvaltes gjennom forløpet og i ulike tjenestetilbud vil være et sentralt forskningsfokus. Hensikten er å identifisere hva som kjennetegner en samordnet og god tjeneste for denne pasientgruppen og pårørende, og øke kunnskapen om hva som bidrar til å øke kvaliteten og sikrer riktig hjelp til rett tid. Studien vil gi innsikt i hvorvidt tjenestene i de to landene oppleves å være fundert rundt bruker, pårørende og håndtering av hverdagslivet- eller om det er andre forhold som spiller inn og som bidrar til å styre tjenestene ut av den sammenhengen. Forskningsspørsmålene besvares gjennom kvalitative fokusgruppeintervju med brukere, pårørende og tverrfaglig rehabiliteringspersonale fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Medlemmer:

Cathrine Arntzen (Principal investigator)
Anniken Bogstrand
Astrid Gramstad