Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem


 

Arbeidet med prosjektet om sykehjem og erfaringer knyttet til COVID-19, på oppdrag fra Koronakommisjonen, gjennomføres av en forskergruppe ved de fem sentrene for omsorgsforskning (SOF Øst, Sør, Vest, Midt og Nord), ledet av Senter for omsorgsforskning, vest. Prosjektet skal resultere i en underlagsrapport til Koronakommisjonen.

Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten er å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer pandemien har medført, og hvordan sykehjemmene i praksis har håndtert disse.

Oppdragets hovedspørsmål er:

  • I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi?
  • I hvilken grad klarte personalet å finne tilpasninger dersom de ikke klarte å ivareta beboerens behov som tidligere?
  • Hvilke prioriteringer utspilte seg i praksis mht. oppgaver og omsorg for beboere med ulike behov (både internt og knyttet til samhandling eksternt)?
  • Hvilke erfaringer gjorde de pårørende seg i denne krevende situasjonen?

Det blir gjennomført kvalitative casestudier ved fem sykehjem i fem ulike kommuner lokalisert i de fem «gamle» helseregionene i Nord-, Midt-, Vest-, Sør- og Øst-Norge. For å få en god bredde i type case har vi, ved siden av geografisk spredning, valgt ut kommuner og sykehjem med ulik størrelse, smittepress og covid-19-relaterte dødsfall. Hensikten med casestudier i denne sammenheng er å utforske erfaringer i dybden, og derigjennom vinne forståelse og innsikt om betydningsfulle prosesser, knyttet til sykehjemmenes håndtering av covid-19-pandemien.Medlemmer:

Martin Sollund Krane
Jill-Marit Moholt
Cathrine Arntzen