Et bruker- og profesjonsperspektiv på læring- og endringsprosesser etter hjerneslag. En sammenligning av rehabiliteringsprosessen i Norge og Danmark. Flerårig forskningsprosjekt


Dette flerårige forskningsprosjeket inngår i NORDA-studien og er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, UNN og Hammel Neurocenter i Danmark. Denne kvalitative forløpsstudien sammenligner slagrehabiliteringsforløp i et område i Norge og Danmark. Det er publisert flere artikler på dette prosjektet.   Medlemmer:

Cathrine Arntzen (Principal investigator)
Siri Moe