Prosjektledelse, nettbasert

STUDIESTED: Alta
FISK2541.jpg

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene du trenger. Dette nettbaserte studiet er på 30 studiepoeng, som tas over to semestre.

Facts

Duration:2 Semester
Location: Alta
Credits (ECTS):30
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:6500
Apply

Prosjektledelse - 30 stp (nettbasert)


Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet gir kompetanse i ledelse av prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet vil gjennomgå verktøy for styring av prosjekt, og hvordan ivareta og lede de menneskelige ressursene Prosjektoppgaven BED-2044 vil gi kandidaten en mulighet til bruke det de har lært når de nå skal danne egne prosjektgrupper for å løse en konkret oppgave. Studiet skal gjøre kandidaten i stand til å bruke teoretisk kunnskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekt. Studiet skal videre øker forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.

Studiet er delt inn i tre emner. Hvert emne er på 10 studiepoeng. De tre emnene er «BED-2042NETT Prosjektstyring», «BED-2043NETT Ledelse av prosjekt» og «BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse».

I løpet av studiet gjennomgås ulike tematikker knyttet til det som kjennetegner styring og ledelse av prosjekter, som for eksempel utfordringer og fordeler ved å organisere arbeid som prosjekt, samskapning og ledelse av team samt læring og innovasjon. Studiet passer for de som allerede arbeider med prosjekter eller de som ønsker å arbeide i virksomheter hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2.sem (Vår)
(Skriving og veledning starter på høsten)

Studiet skal dyktiggjøre deltakerne til å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet. En kandidat som har fullført 30 stp i prosjektledelse skal ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, utfordringer, prosesser, metoder og verktøy innenfor fagområdet. Videre har kandidaten kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Kandidaten skal vite hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter. Kandidaten har i tillegg kjennskap til forskning og utvikling innenfor fagområdet.

Ferdigheter
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse kan anvende faglig kunnskap for å gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke for å løse spesifikke oppgaver i privat og offentlig næring. Videre kan kandidaten reflektere over både egen lederatferd og bruk av kunnskap, metoder og verktøy og justere denne under veiledning. Kandidaten skal blant annet kunne reflektere over, gjøre vurderinger og beherske faglige verktøy knyttet til læring og verdiskapning, team og samskapning samt hvordan vurdere relasjoner til prosjekteier(e) og andre interessenter påvirker prosesser og aktivitet i prosjektet.

 

Generell kompetanse
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse skal ha innsikt i relevante faglige og yrkesetiske utfordringer knyttet til ledelse av mennesker i prosjekt. Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektaktiviteter, mål og formål i prosjekt. Kandidaten kan videre formidle og drøfte teorier og problemstillinger knyttet til faget og således bidra til å fremme nytenkning og innovasjon.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.

Normalt tas det opp 50 studenter til studiet.

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en frivillig oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføringen av studiet.

All undervisning kan følges direkte via stream eller i klasserom på campus. Undervisningen blir også lagt ut i opptak på Canvas.

Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

 

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen. Merk at for de nett emnene som har skoleeksamen, stilles det krav om å møte til gitte eksamenssteder for å gjennomføre eksamen.

Studium i prosjektledelse er ikke vitnemålsgivende. Fullførte emner dokumenteres med karakterutskrift.

Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn gir studiet gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere, i offentlig- og privat virksomhet.
Hele eller deler av studiet kan søkes innpasset ved høgskoler og universiteter som del i en gradsoppbygging til Bachelor.


Contact
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Studieveileder for de nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi på HHT campus Alta
Phone: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Phone: +4778450218 martin.overvik@uit.no

Bli student ved UiT!