Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13

Er du glad i å arbeide med mennesker og har skolefag du er spesielt interessert i? Da er denne veien til lærerutdanning et godt tilbud til deg!

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):60
Qualification:
Admission requirements:
Application deadline:1. november 2019
Application code:
Apply

NB! Neste opptak er vårsemesteret 2020. Søknadsfrist 1.november 2019. Opptakskravet endres til krav om mastergrad.


Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester og 2. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-502X (fagdidaktikk 1)
PFF-502X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-502X (fagdidaktikk)
PFF-504X (fordypning i fagdidaktikk)
3. semester og 4. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk 1)
PFF-503X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk)
PFF-50XX (fordypning i fagdidaktikk)

Kunnskap

Kandidaten har;

 • inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i to fag

Ferdigheter

Kandidaten kan;

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 • En mastergrad, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14
 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i utdanningen. Sjekk spesifisering av opptakskrav for fagdidaktikk her

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy. All undervisning og praksis er obligatorisk.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges.

Vurderingsuttrykket er A-F i alle deler av studiet. Se den enkelte emneplan.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 35 dager praksis (7 hele uker) i hver del. Studentene skal ha praksis på ungdomsskole og i videregående opplæring. Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Se den enkelte praksisplan.

Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.

Contact

May Jensen


Praksiskonsulent
Phone: +4777645286 may.jensen@uit.no

Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Studiekonsulent
Phone: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

Bli student ved UiT!Spørsmål angående opptak?
Send e-post til ilp-opptak@uit.no

Krav til norsk og engelsk for søkere med utenlandsk utdanning
Les mer om dette her.

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
Forskrift om rammeplan