Russisk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
hi re.jpg

Er du interessert i å lære russisk? Russisk er et av de største verdensspråkene og ett av FNs seks offisielle språk. Russland er en svært viktig aktør i nordområdene, der kontakten mellom Norge og Russland er omfattende. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Studiet gir en innføring i russisk språk og kultur. Du lærer å snakke, skrive og lese russisk og får også en oversikt over Russlands litteratur og kultur.

 

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i russisk
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse.
Application code:186 886
Apply

Russiskstudiet ved UiT passer for deg som er glad i språk og interessert i å lære russisk. I begynnelsen fokuserer vi på de fire praktiske ferdighetene i russisk: snakke, skrive, lese og lytte. Etter hvert begynner vi å jobbe med vanskeligere tekster, og fra tredje semester leses kortere originaltekster på russisk.

For å bli flink i russisk er det viktig å reise til Russland og bruke språket i praksis. Derfor inneholder studiet et studieopphold i tredje semester. Det er også mulighet for utvekslingsopphold i Russland i fjerde eller femte semester.

Russisk språk henger nøye sammen med russisk kultur. Av den grunn inneholder studiet innføringsemner i russisk litteraturhistorie, russisk historie, samt russisk politikk, kultur og samfunn i dag. 

Mot slutten av studiet videreutvikles de praktiske språkferdighetene, samtidig som studiet inneholder fordypningsemner i språk, litteratur og kultur, bl.a. et emne om media og mediespråk i dagens Russland. I tillegg til de russiskfaglige emnene inngår to spesialiseringsemner som gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere språk og litterære tekster.

Undervisningen foregår i små grupper med tett kontakt mellom forelesere og studenter og gode muligheter til å bruke språket i praksis. Det arrangeres filmvisninger med russiske filmer, og det studentdrevene "russkij stol" er et tilbud om å bruke språket i uformelle omgivelser for studenter på alle nivåer.

Etter bestått bachelorprogram i russisk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • bred kunnskap om det russiske språket
 • bred kunnskap om russisk litteratur og litteraturhistorie
 • oversikt over russisk historie, kultur og samfunnsforhold
 • grunnleggende kunnskaper i lingvistikk/litteraturvitenskap

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • skrive og føre samtaler på russisk
 • lese tekster på russisk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst
 • samhandle med russere * oversette mellom norsk og russisk

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan skrive akademiske tekster med relevans for russisk og Russland
 • kan tenke analytisk om russisk språk, litteratur og kultur
 • har kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon mellom Norge og Russland
 • har internasjonal erfaring fra studieopphold i Russland

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i russisk. Studiet starter med innføringsemnet RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Studenter med gode forkunnskaper i russisk (f.eks. russisk fra videregående skole) kan erstatte emnet med HIF-1100 Innføring i litteraturvitenskap.

Bachelorstudiet i russisk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamensformene er skoleeksamen, muntlig eksamen og semesteroppgave, avhengig av emnenes karakter. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

Følgende eksamens- og vurderingsform vil bli brukt:

 • skoleeksamen
 • semesteroppgave
 • muntlig eksamen

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes innen en gitt frist før kandidateten gis anledning til å framstille seg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

Nærmere beskrivelser av eksamensordning og kontinuasjonsadgang framgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.
For å bli tatt opp på masterprogrammeti russisk må man ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i russisk eller russlandsstudier (studieretning i russisk). Det kreves 80 studiepoengs fordypning i russisk med 60 studiepoeng på 1000-nivå og 20 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i russisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i russisk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:


Contact
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter
Phone: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no

Bli student ved UiT!