Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
Medie- og dokumentasjonsvitenskap, master, uit.no

Mastergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) er et tverrfaglig utdanningsprogram forankra i humaniora, natur- og samfunnsvitenskap. Graden kvalifiserer for arbeidsoppgaver innenfor det brede medieområdet.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Mastergrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Admission requirements:Bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Application deadline:

15. april.

Realkompetanse søkere: 1. mars.

Application code:5005
Apply

En mastergrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) gir deg spesialiserte teoretiske, metodiske og praktiske kunnskaper i faget og kompetanse til å planlegge og gjennomføre et avgrensa selvstendig forskningsarbeid. Graden kvalifiserer for arbeidsoppgaver innenfor det brede medieområdet og gir mulighet til å søke forskerutdanning. I løpet av studiet har du tre uker praksis som kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Studiet passer for deg som er interessert i å jobbe med dokumentforvaltning innenfor kulturfeltet, informasjonstjenester, massemedia, næringsliv, forlag og reklame både i offentlig og i privat sektor. Studiet passer også for deg som er interessert i å arbeide i arkiv, bibliotek og museum.

Første semester består av to obligatoriske emner. MDV-3050 Teori- og Metode (20 stp.) forankrer medie- og dokumentasjonsvitenskapen i et tverrfaglig forskningsfelt mellom humaniora, natur- og samfunnsvitenskap. Med utgangspunkt i nærstudier av en rekke nøkkeltekster og sentrale begreper gir emnet en grundig fordypning i ulike teoretiske og metodiske retninger, forskningstradisjoner og aktuelle diskusjoner innenfor fagområdet. MDV-3051 Big data, sosiale medier og gjenfinning (10 stp.) tar for seg de viktigste prinsippene for filtrering og rangering av informasjonsstrømmen i digitale informasjonstjenester, bl.a. nyheter, film/musikk, nettsider, innlegg på sosiale medier og varer i nettbutikker. Emnet tar også for seg den historiske utviklinga innen feltet.

I løpet av andre semester skal du ta tre valgemner. Her får du mulighet til å spesialisere deg gjennom et utvalg fordypningsemner på 3000-nivå. Valgemnene presenterer et bredt spektrum av relevant forskning på instituttet innenfor en samfunnsmessig og/eller kulturell kontekst. Emneutvalget tilbyr fordypningskunnskaper som skal danne et tematisk grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven i andre studieår. Valgemnene tilbys om våren i andre semester. Hvilke valgemner som tilbys til enhver tid vil avhenge av faktorer slik som antall studenter, ansatte med forskningstermin og annet. Du kan også reise på utveksling i det andre semesteret. Før utreise søker du om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet. Etter hjemkomst søker du om endelig godkjenning basert på dokumentasjon av bestått eksamen i utlandet.

Valgemner:

 • MDV-3061 Film: lyd, rom, bevegelse (10 stp.)
 • MDV-3062 Kunnskapsforvaltning (10 stp.)
 • MDV-3063 Informasjonspolitikk (10 stp.)
 • MDV-3064 Social Media and Digital Games (10 stp.)
 • MDV-3065 Media, War and Conflict (10 stp.)
 • MDV-3066 Arkiv, minne og mediearkeologi (10 stp.)
 • MDV-3067 Etnisitet og dokumentasjon i media, bibliotek og arkiv (10 stp.)
 • MDV-3068 Dokument, tegn og kulturell betydning i urfolkskulturer (10 stp.)
 • HIF-3111 Manufacturing Monsters: Othering Through Constructing Evil (10 stp )
 • HIF-3112 Film as method and Data (10 stp)

Tredje semester består av MDV-3052 Praksis for master medie- og dokumentasjonsvitenskap (0 stp., 3 uker), emnet MDV-3055 Forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap (10 stp.) samt arbeid med mastergradsoppgaven. Emnet MDV-3055 Forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap hjelper deg med å planlegge og komme i gang med masteroppgaven. Emnet behandler metode- og teoribruk knytta til valgt problemstilling, litteratursøk, kildekritikk, referanseverktøy, samt etikkspørsmål i forskningsprosessen. Deler av tredje semester og hele fjerde og siste semester er forbeholdt arbeid med MDV-3950 Mastergradsoppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap (50 stp.). Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som utføres individuelt. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du veiledning, både individuelt og gjennom gruppeseminarer.

Etter fullført mastergrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentraler teorier om medier og dokumenter, for eksempel innenfor mediesosiologi og -historie
 • kan analysere medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner og egenart
 • kan anvende tilegnet dybdekunnskap og sentrale metoder for å formulere og analysere nye faglige problemstillinger innen medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • har solide fagkunnskaper som kan brukes til nye innsikter og perspektiver på medier i historisk og nåtidens kontekst

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • under veiledning, planlegge og gjennomføre et avgrensa selvstendig prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kritisk vurdere sentrale teorier, metoder og fortolkninger innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer relatert til medie- og dokumentasjonsvitenskapen
 • arbeide vitenskapelig og behersker akademisk skriving og framstilling
 • anvende relevante forskningsmetoder som for eksempel tekstanalyse og intervju

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • foreta begrunnede valg av problemstilling, materiale, metode og teoretiske perspektiver i forbindelse med et selvstendig medie- og dokumentasjonsvitenskapelig prosjekt
 • med utgangspunkt i medie- og dokumentasjonsvitenskapen sette seg inn i nye problemstillinger, ny fagkunnskap og å bruke denne kunnskapen i selvstendig analyse av yrkesfaglige og samfunnsmessige problemstillinger
 • analysere og formidle relevante medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger av fag-, yrkes- og forskningsetisk karakter
 • formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig på et avansert nivå, til spesialister og allmennheten, inkludert praksisfeltet innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskapen
 • på bakgrunn av sin faglige kompetanse i medie- og dokumentasjonsvitenskap bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap (80 studiepoeng). I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningsemnene. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak. Du bør beherske engelsk godt. Alle kvalifiserte søkere får opptak.
Undervisninga består av en kombinasjon av forelesninger, seminarer, veiledning og selvstendig arbeid. For å nå læringsmålene må du forvente å arbeide ca. 40 timer i uka med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Eksamensformene varierer mellom hjemmeeksamen, en dags digital hjemmeeksamen, muntlig eksamen, prosjektoppgave og masteroppgave. Det gis bokstavkarakter i skalaen A-F (F er ikke bestått). Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksis i en relevant virksomhet er obligatorisk. I praksisperioden får du innblikk i medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet. Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Praksis varer i tre uker og gjennomføres tidlig i tredje semester. Du kan gjerne finne eget praksissted, men praksissted skal godkjennes av instituttet og det skal inngås skriftlige avtaler knyttet til praksis.

Undervisningsspråk er primært norsk eller annet skandinavisk språk. Enkelte valgemner har engelsk undervisningsspråk. Eksamensspråk er norsk. Andre språk kan benyttes etter søknad.

Studiet passer for deg som er interessert i å jobbe med dokumentforvaltning innenfor kulturfeltet, informasjonstjenester, massemedia, næringsliv, forlag og reklame både i offentlig og i privat sektor. Studiet passer også for deg som er interessert i å arbeide i arkiv, bibliotek og museum.
Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.-utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Dette studiet tilrettelegger for utveksling i det andre semesteret. Du kan få innpassa et utenlandsopphold i mastergradsutdanninga etter avtale. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:  

 • Universitetet i Umeå, Sverige
 • Karlsuniversitetet i Praha, Tsjekkia

 Vi arbeider med å få på plass ytterligere avtaler. 

 For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet. Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.
Contact
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Phone: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no

_Monica+Grini 2.jpg

Grini, Monica


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Phone: +4777645171 monica.grini@uit.no

Tore Brattli ISK 512x640.jpg

Tore Brattli


Førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Phone: +4777645468 Mobile: 93 20 86 69 tore.brattli@uit.no

heidi_kristin_olsen.jpg

Olsen, Heidi Kristin


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Phone: +4777645308 heidi.k.olsen@uit.no

Holger Pötzsch-2.JPG

Holger Pötzsch


Førsteamanuensis medie- og dokumentasjonsvitenskap
Phone: +4777645380 holger.potzsch@uit.no

Bli student ved UiT!Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT Norges arktiske universitet

Etiske retningslinjer for veiledning ved UiT Norges arktiske universitet