Disputas: Inga Marie Osestad Skavhaug

Master Inga Marie Osestad Skavhaug disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

"Mangfoldige verneområder. Å utforske forståelser av vernet natur og landskap i Nord-Troms" 

Du kan følge disputasen digitalt ved å trykke denne lenken.

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag. 

 NB! På grunn av smittevern er det kun påmeldte deltakere som slippes inn i lokalet.

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 48 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Populærvitenskapelig sammendrag:

Verneområder innehar en rekke spenninger som omhandler forholdet mellom vern og bruk, natur og kultur og lokal og sentral forvaltning. Å verne et område skaper forventninger, samtidig som at forståelsene av dem er preget av folks relasjoner til landskapet. Denne avhandlingen utforsker hvordan mangfold i vernet landskap forstås og håndteres i to verneområder i Nord-Troms, Reisa nasjonalpark og Lyngsalpan landskapsvernområde. Skavhaug undersøker hvilke landskapsforståelser, kunnskaper og verdier som ligger til grunn for forvaltning, næring og praksiser. For å utforske forståelser har Skavhaug gjort deltakende observasjon, intervjuer med verneområdestyrene og forskjellige interessenter, og analysert dokumenter som forvaltningsplaner og medieomtaler. Arbeidet tar utgangspunkt i teorier om landskap, kunnskap og verdier. Disse representerer perspektiver som åpner for å utforske mangfoldet av relasjoner til verneområder, der blant annet hverdagslige, næringsmessige og byråkratiske praksiser får plass.

Verneområdeforvaltningens landskapsforståelser, opinionens forestillinger om urørt villmark, verneområdene som attraksjoner og som landskap for lokal bruk og reindrift illustrerer landskapets mangfoldighet. Kun deler av dette mangfoldet får plass i planer og forvaltningspraksis som domineres av naturvitenskapelige forståelser, mens lokale landskapsrelasjoner og kunnskaper i liten grad innarbeides. Landskapsforståelsene er dessuten kontekstavhengige, produkter av tid og sted og i kontinuerlig endring. Avhandlingen etterlyser et vern som er mer prosessorientert, dynamisk og i større grad tilpasset lokale forhold. En mer helhetlig forvaltning av verneområdene vil kunne gi rom for menneskets heterogene relasjoner til landskapet. Avhandlingen etterspør dermed en mer flerdimensjonal forvaltning av de mangfoldige landskapene som verneområdene utgjør.

Lenke til avhandling i Munin.

 

Veiledere:

  • Hovedveileder professor emeritus Arvid Viken, UiT Norges arktiske universitet
  • Biveileder professor Torill Nyseth, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomite:

Første opponent: Seniorforsker Dr.Polit Ketil Skogen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Andre opponent: : Associate Professor Dr.Soc.Sci Outi Rantala, University of Lapland, Finland

Komiteens leder: Førsteamanuensis ph.d. Brynhild Granås, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder

Dekan Sonni Olsen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen (sonni.olsen@uit.no) innen kl 14:00 disputasdagen.

When: 03. décembre 2020 kl. 12.15–15.30
Where: Aud 2 i Teorifagsbygget hus 1
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Enhet
Contact: Gøril Johansen
Phone: 78 45 01 32/92 43 36 73
E-mail: goeril.johansen@uit.no

Registration
Sign me up!
Add to calendar