Kjemi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Bachelor-IK-3-personer-Stefan-Espen-Aya.jpg

Kjemi handler om hvordan atomer og molekyler påvirker og reagerer med hverandre. Alt liv og alle våre omgivelser styres og påvirkes av kjemiske reaksjoner. Studerer du kjemi, vil du lære om atomer og molekylers egenskaper, og hvordan disse kan brukes for eksempel til å utvikle nye legemidler eller nye smarte og miljøvennlige materialer.

En bachelorgrad ved UiT gir deg en grunnleggende innføring i kjemifaget, og mulighet til spesialisering innen områder du er interessert i.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i kjemi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALR2
Application deadline:15. april
Application code:186 860
Apply

Bachelorprogrammet i kjemi er rettet mot studenter som ønsker å oppnå grunnleggende ferdigheter og kompetanse i kjemi generelt for å kunne arbeide på laboratorier eller i analysebedrifter. Studiet danner også grunnlag for å kunne fortsette med høyere utdanning der kjemisk kunnskap og ferdigheter brukes innen anvendte felt som f. eks. legemiddelutvikling, nanoteknologi, bioteknologi, datamodellering, utvikling av nye energiformer, klima og miljøovervåkning, metallurgi, osv, eller innen undervisning eller offentlig forvaltning.

Studiet gir en grunnleggende utdanning i kjemi. I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

Studiet gir også en innføring i matematikk, fysikk og/eller biologi. Det er lagt opp til at man tar disse emnene parallelt med kjemiemnene. Hvilke emner man velger, er avhengig av interesse og hvilken retning man ønsker å fordype seg i. Studiet kan bygges opp på flere måter, litt avhengig av hvilke ikke-kjemi emner man velger. Det er også mulighet for å legge inn utenlandsopphold i studiet.

7 av kjemiemnene er obligatoriske. I tillegg må det velges 10 studiepoeng blant valgfrie kjemiemner og ytterlige 20 studiepoeng må velges fra en liste over spesifiserte realfagsemner. 50 studiepoeng kan velges helt fritt. Det er ikke lagt noen begrensninger på hva som kan tas som valgfrie emner, men det anbefales at du tar kontakt med fagmiljøet for å diskutere hvilke emner det kan være gunstig å velge. Dette gjelder også studenter som planlegger å ta en masteroppgave i kjemi.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
3. sem (høst)
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
4. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
5. sem (høst)
eller
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
6. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste

Bachelorgraden i kjemi gir deg teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter som først og fremst gir den nødvendige bakgrunn for å starte på et masterstudium i kjemi eller tilsvarende, men du skal også kunne gå inn i ulike offentlige og private virksomheter hvor grunnleggende kjemisk kunnskap er nødvendig.

Læringsutbytte:

Kunnskaper, kandidaten

 • har solide kunnskaper innenfor grunnleggende temaer i kjemi.
 • har solide kunnskaper om stoffenes egenskaper, sammensetning og oppbygging (struktur) og hvordan stoffene framstilles, hvordan de forandres og virker på hverandre med ytre påvirkninger som varme, lys, elektrisitet
 • har kunnskap om eksperimentelle teknikker og tolkning av resultater, inkludert feilkilder og usikkerhet
 • har kunnskap til å kunne analysere og forklare kjemiske prosesser i laboratoriet og i naturen
 • ha kunnskap om sikker håndtering og bruk av kjemiske forbindelser på grunnlag av deres egenskaper
 • har grunnleggende kunnskaper i relevante utvalgte støttefag som matematikk, fysikk, biologi, informatikk, avhengig av interesse og spesialisering
 • har bred kunnskap om kjemifagets betydning i samfunns og næringsliv

Ferdigheter, kandidaten

 • kan utføre selvstendig arbeid og kritisk tolkning av resultater.
 • behersker et utvalg av teoretiske og eksperimentelle metoder og verktøy innen faget
 • kan bruke vanlig kjemisk utstyr og en del avansert instrumentering
 • kan løse grunnleggende kjemiske oppgaver både alene og i samarbeid med andre
 • er i stand til å søke ny informasjon og gjennom det videreutvikle sin kjemiske kunnskap
 • kan håndtere kjemikalier og kan anvende kunnskapene i relasjon til HMS

Generell kompetanse, kandidaten

 • kan anvende kjemi til å analysere fagspesifikke problemstillinger innenfor alle områder hvor kjemifaget er relevant
 • kan bidra til utvikling og innovasjon innenfor områder hvor kjemisk kunnskap er relevant
 • kan anvende grunnleggende kunnskaper innenfor kjemi på andre naturvitenskaplige problemstillinger.
 • kan gjøre kunnskapsbaserte vurderinger om generelle faglige problemstillinger og kommunisere disse med allmenheten.
 • har grunnleggende og bred kompetanse i faget som så kan danne basis for videre studier i kjemi eller tilgrensende fag
 • kan utvikle praktiske og selvstendige laboratorieferdigheter
 • har grunnleggende kjennskap til andre fag som matematikk, fysikk og/eller biologi.
 • kan anvende kjemikunnskaper til utvikling i samfunnet innen andre fagområder som medisin, farmasi, moderne jordbruk, oljeindustri, materialvitenskap, transport, kriminologi, miljøarbeid, energiforsyning og nanoteknologi, bioinformatikk
 • Kan anvende kjemikunnskaper til utvikling i samfunnet innen biologisk-kjemiske problemstillinger som marin bioprospektering, proteinteknologi, medisinalkjemi (legemiddelkjemi)

NB! Nye opptakskrav fra 2018.

Det nye opptakskravet er generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 + et av følgende programfag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres individuelle justeringer i utdanningsplan.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse).

Elektronisk søknad via Samordna opptak. Studiekoden er 186 860.

Antall studieplasser: Åpent (alle kvalifiserte får plass)

Alle søkere med norsk fødselsnummer må ha elektronisk identitet fra MinID. PIN-kodeark tar 1-5 dager å få tilsendt, så sørg for å skaffe deg PIN-koder i god tid før søknadsfristen.

De forskjellige emnene hos oss har ulike undervisnings og eksamensformer. Undervisning kan være forelesninger, seminarer, lab eller lignende og for eksamen kan det være for eksempel skriftlig eksamen, muntlig eksamen eller innlevering av rapporter. Undervisnings- og eksamensformer er beskrevet under emnebeskrivelsen for hver enkelt emne.

Norsk og/eller engelsk. Se under emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

En bachelorgrad i kjemi gir muligheter for ulike stillinger innen kjemisk industri og analyselaboratorier. Kombinert med praktisk pedagogisk utdanning vil en bachelorgrad i kjemi kvalifisere for stilling som lærer/adjunkt. Kjemikere jobber i bedrifter som for eksempel Norsk Hydro og Statoil og i forskningsinstitusjoner som SINTEF. Det finnes også jobber for kjemikere i farmasøytisk industri og miljørelatert offentlig forvaltning. En yrkeskarriere i utlandet er også mulig. Mer informasjon om kjemi som yrke finner du her
Bachelorgraden i kjemi kvalifiserer for opptak til alle retninger innenfor vårt toårige mastergradsprogram

Det er mulig å studere et semester i utlandet, fortrinnsvis 4. semester. Man kan ta emner som tilsvarer de man normalt ville tatt hjemme, men det er også mulig å ta de valgfrie emnene i utlandet. Utvekslingsopphold må godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi.

Mer informasjon om utveksling finnes her.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Linköpings universitet Sverige
Örebro universitet Sverige
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Universiteit Gent Belgia
Aix-Marseille Université Frankrike
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Vysoká Skola chemicko-technologická v Praze Tsjekkia
Tampereen yliopisto Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Stockholms Universitet Sverige
Háskóli Islands Island
Université de Pau et des Pays de l'Adour Frankrike
Szegedi Tudományegyetem Ungarn
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Thomas More Belgia
Vaasan yliopisto Finland
Rigas Tehniska Universitate Latvia
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Uppsala universitet Sverige
The University of Regina Canada
Umeå universitet Sverige
Linnéuniversitetet Sverige
Ceské vysoké ucení technické v Praze Tsjekkia
Oulun yliopisto Finland
Philipps-Universität Marburg Tyskland
Göteborgs universitet Sverige
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Polen
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Tyskland
Háskólinn á Akureyri Island
Helsingin yliopisto Finland
Jyväskylän yliopisto FinlandContact
Profilbilde Renate Lie Larsen

Renate Lie Larsen


Seniorkonsulent, studieadministrasjon, Innkjøper institutt for kjemi,
Phone: +4777644074 renate.larsen@uit.no

Ansatte-IK---Luca-Frediani

Luca Frediani


Førsteamanuensis, Teoretisk kjemi
Phone: +4777644082 luca.frediani@uit.no

Bli student ved UiT!