Spansk og latinamerikanske studier - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Spansk og latinamerikanske studier, bachelor, uit.no

Hvorfor snakker mer enn 500 millioner mennesker i verden spansk? Hva er det som skjer med Catalonia i Spania? Hvilke forskjellige kulturer og land bruker spansk i hverdagslivet? Spansk er offisielt språk på tre kontinenter og i 20 land i Latin-Amerika. Det er et språk med en rik kulturarv som er relevant for næringslivet, politikk og internasjonalt samarbeid. Med dette studiet får du ferdigheter i språk og kunnskaper om litteratur, historie, og kultur i den spanskspråklige verden.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 924
Apply
Studiet gir deg en kombinasjon av språkferdigheter, kultur- og litteraturkunnskap, og du får opplæring i analysemetoder som knytter det som er spesifikt for spansk og den spanskspråklige verden til generelle ferdigheter i studiet av andre kulturer og land. Du lærer å snakke spansk på en måte som gjør deg i stand til å kommunisere i reelle jobbsituasjoner. Gjennom studiet av historie, kultur og tradisjoner får du god kjennskap til kulturelle særtrekk ved den spanskspråklige verden. I tillegg vil du, gjennom analyse av grammatikk, litteratur og kultur, utvikle din kritiske kompetanse, noe som gjør deg bedre rustet til å løse problemer og utfordringer som du vil kunne møte i arbeidslivet. Studiet kvalifiserer til opptak til master i spansk og latinamerikanske studier.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
2. semester (vår)
3. semester (høst)
HIF-1XXX Akademisk skriving og formidling 0 stp.
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellessemne eller utveksling
5. semester (høst)
SPA-2000 emne
Spansk i arbeidslivet
eller
utveksling
SPA-2000 emner
Lesing, forståelse og skriving
eller
utveksling
SPA-2000 emne
Kulturmøter i den spansktalende verden
eller
utveksling
HIF-2XXX Akademisk skriving og formidling 0 stp.
6. semster (vår)
SPA-2000
Bacheloroppgave

Etter bestått bachelorgrad i spanske og latinamerikanske studier har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om:

 • sentrale grammatiske og lingvistiske egenskaper ved spansk språk i seg selv og i sammenlikning med andre språk
 • forskjellene mellom norsk og spansk språk og kultur
 • de spansktalende lands historie og samfunn og deres kulturelle prosesser, politiske perspektiver og kunstneriske uttrykk
 • sakprosa og litterære teksters struktur og komposisjon


Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • bruke spansk språk både muntlig og skriftlig i praktiske hverdagssituasjoner og i spesifikke arbeidssituasjoner
 • oversette ulike typer tekster fra norsk til spansk og omvendt.
 • formidle sine kunnskaper om spansk språk og kultur både muntlig og skriftlig.
 • med sin språklige og kulturelle kunnskap være et bindeledd mellom den spansktalende og norske verden i ulike sammenhenger: politiske, kommersielle, eller kulturelle.
 • anvende anerkjente analysemetoder på språklige, kulturelle og litterære problemstillinger i den spansktalende verden.


Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i språk, kultur og litteratur i den spansktalende verden.
 • produsere akademiske tekster som analyserer og diskuterer relevante aspekter ved samfunn, kultur, politikk og næringsliv i spansktalende land.
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale på spansk.
 • formidle sentralt fagstoff i spansk både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

Etter bestått BA-grad har kandidaten nådd C1-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet, både muntlig og skriftlig.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk. Studiet starter med innføringsemnet SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk. Studenter med forkunnskaper kan erstatte emnet med HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur .

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Bachelorstudiet i spansk og latinamerikanske studier er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, øvelser (tekstkommentar og tekstanalyse) og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

I løpet av hvert av de tre studieårene inngår ulike former for arbeidskrav, som kan bestå av formidlingsprosjekter, opphold- eller oppgaver hos bedrifter, offentlige eller private institusjoner og organisasjoner. Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden.

Undervisnings- og eksamensspråk er avhengig av nivå. Undervisningen i de første emnene er på norsk med gradvis overgang til spansk i løpet av det første året. Eksamensspråket er vanligvis spansk. Se emnebeskrivelsene for hvert emne. Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

Samfunnet har behov for mennesker med kompetanse innen spansk på mange områder. Næringslivet trenger folk som kan snakke språket til land de samarbeider med, og som også har kjennskap til deres kultur og tradisjoner. Den posisjonen spansk har som verdensspråk gjør denne kompetansen attraktiv innen yrker som innebærer samarbeid mellom kulturer og land og prosjektarbeid i internasjonale organisasjoner. Spansk er også relevant for arbeid innen turisme, journalistikk, kultur og litteratur, for eksempel som oversetter.
Med bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, er det mulig å søke opptak til mastergrad i spansk.

Opptakskravet er bachelorgrad i spansk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag i spansk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet legger til rette for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

SPA-1014 Praktisk spansk II inneholder et opphold i Universidad i Cádiz (Spania).

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!