Kvensk og finsk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Bachelor i kvensk og finsk UiT.jpg

UiT er det eneste universitetet i Norge som har studier i finsk, og eneste i verden som har kvenskestudier. Kunnskaper i finsk og kvensk åpner døren til et nordisk nabofolk og til en norsk nasjonal minoritet. Studiet har to studieretninger. Du kan velge enten kvensk eller finsk. Du kan lære hvorfor kvensk og finsk er to ulike språk og hvordan de skiller seg fra de fleste europeiske språk. Du lærer både om moderne og tradisjonell kvensk kultur, og om hvorfor kvener vil ta vare på sin egen kultur og sitt eget språk. Studiet passer for deg som vil arbeide innen kultur, oversettelse, utdanning, reiseliv, museum, kommunikasjon eller medier. Lær deg kvensk eller finsk og skaff deg kompetanse innen et nisjeområde i arbeidslivet!

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i kvensk og finsk
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Application deadline:15. april 2020
Application code:186 455
Apply

Neste opptak kvensk og finsk bachelor er i 2020.


Studiet gir deg en grundig oversikt over kvensk eller finsk språk, litteratur og kultur. Du får en oversikt over kvensk eller finsk grammatikk, og utvikler evnen til å analysere og reflektere over språkstrukturer. Kvensk og finsk har en struktur og et ordforråd som skiller seg mye fra andre nordiske språk. Dette gir muligheten til interessante sammenligninger. Oppøving av muntlig og skriftlig ferdigheter i kvensk og finsk er et viktig mål for studiet. I litteratur- og kulturdelen av studiet skaffer du deg kompetanse i kvensk minoritetskultur og -litteratur og finsk kultur og litteratur. I tillegg får du grunnleggende kunnskap om den kvenske minoritetens status i Norge og minoritetskulturens levevilkår. I løpet av studiet får du også anledning til å reise til Finland eller Sverige på utveksling. Studiet kvalifiserer for opptak til master i kvensk og finsk.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
eller
eller
2. semester (vår)
eller
eller
eller
3. semester (høst)
KVE-1008 Praktisk kvensk 2
eller
FIN-1021 Praktisk finsk 2
KVE-1009 Kvensk grammatikk 2
eller
FIN-1022 Finsk grammatikk 2
KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur
eller
FIN-1110 Finsk litteratur
HIF-1XXX Akademisk skriving og formidling 0 stp.
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
KVE-2000 emne
Skriftkvensk med varieteter
eller
FIN-2000 emne
Fordypning i finsk grammatikk
eller
utveksling
KVE-2000 emne
Kvenske dialekter og tale
eller
eller
utveksling
KVE-2000
La oss snakke kvensk kultur
eller
FIN-2000 La oss snakke finsk kultur
eller
utveksling
HIF-2XXX Akademisk skriving og formidling 0 stp.
6. semester (vår)
KVE-2000 emne
Språklig prosjektarbeid i kvensk
eller
eller
KVE-2000 emne
Bacheloroppgave
eller
FIN-2000 emne
Bacheloroppgave

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av kvensk- eller finskfaget og mer spesialisert kunnskap i enten språk eller kultur og litteratur.
 • godt ordforråd i kvensk eller finsk, og god kjennskap til det kvenske eller finske språkets struktur.
 • kjennskap til sentrale trekk i regional variasjon i kvensk eller finsk talespråk.
 • grunnleggende kunnskap om kvensk eller finsk litteratur og de viktigste forfatterne.
 • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon, herunder gode kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i profilering av etniske minoriteter i en nasjonalstat.
 • kjennskap till kvenenes tradisjonelle kulturformer og samtidskunst eller kjennskap til Finlands kulturhistorie og samtidskunst inkludert musikk, arkitektur og visuelle kunstformer.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • føre samtale i kvensk eller finsk utover hverdagslige temaer og produsere grammatikalsk korrekt kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig.
 • formidle kunnskap om kvensk eller finsk kultur i ulike kontekster, for eksempel. media, organisasjoner og flerkulturell virksomhet.
 • produsere og forstå kvenske eller finske tekster, har ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i kvensk eller finsk.
 • lese skjønnlitteratur analytiskt og som et uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov.
 • plassere kvensk minoritetskultur i historisk og internasjonal kontekst og forstå kulturelle uttrykk som verktøy i både frigjøring og i marginalisering
 • analysere kvenske eller finske ordformer og setninger, identifisere dialekter i hovedtrekk
 • plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart.


Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • teoretisk beskrive kvensk eller finsk språkstruktur og dialekter og formidle sine kunnskaper også på kvensk eller finsk.
 • formidle sin kunnskap om kvensk eller finsk kultur og litteratur samt plassere særtrekk ved kvensk eller finsk kultur og litteratur i en allmenn kulturhistorisk og samfunnsmessig kontekst.
 • produsere akademiske tekster med fagspesifikk argumentasjon, klar struktur og korrekt bruk av kilder.
 • lese litterære tekster analytisk og anvende sentrale litteraturteoretiske begrep samt bruke grunnleggende kunnskaper om sentral litteraturteori og metodikk i presentasjon og formidling av litterære produkter.
 • presentere hovedtrekk i norske kveners og skogfinners kultur og historie.
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i språk, kultur og litteratur og er i stand til å hente frem kompletterende pålitelig kunnskap fra faglige kilder.

Etter bestått BA-grad har kandidaten skaffet seg praktisk kompetanse i kvensk eller finsk språk som tilsvarer B1-B2-nivå ifølge det europeiske rammeprogrammet.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

For studieretning kvensk: Det kreves ingen forkunnskaper i kvensk, ettersom studiet starter med innføringsemnet KVE-0100 Grunnkurs i kvensk. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i kvensk kan erstatte emnet med HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur.

For studieretning finsk: Det kreves ingen forkunnskaper i finsk. Studiet starter med innføringsemnet FIN-0100 Innføringskurs i finsk. Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i finsk kan erstatte emnet med HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur.

Vær oppmerksom på at studiet ikke har opptak i 2019.
Neste søknadsfrist er 15. april 2020.

Bachelorstudiet i kvensk og finsk er et arbeidskrevende studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, oppgaveskriving og selvstudium.

Arbeidsformer er rettet inn på at studentene skal oppnå læringsutbyttet, og består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, oppgaveskriving, øvelser, eksamen og selvstudium. Enkelte emner i kvensk bachelor er nettbaserte, enkelte samlingsbaserte. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen er basert på relevant forskning om kvensk og finsk språk, litteratur og kultur. Spesielt i prosjektarbeid vil studentene få innsikt i å samle inn, bearbeide og analysere et mindre omfattende forskningsmateriell i språk eller kultur for å øve seg forskningsarbeid.

I løpet av hvert av de tre studieårene inngår ulike former for arbeidskrav, som kan bestå av formidlingsprosjekter, opphold- eller oppgaver hos bedrifter, offentlige institusjoner og organisasjoner.

Formelt undervisningsspråk er norsk, men undervisningen og eksamen vil også være på kvensk, finsk eller et annet skandinavisk språk.

Studiet er relevant for yrker innenfor kultur- og litteraturformidling, oversetning, skole, bibliotek, forvaltning eller media. Kvensk har status som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge og behovet for personer med kompetanse i kvensk øker stadig. Kvensk og finsk er ettertraktede språk også i kommunikasjon og samarbeid i nordiske sammenheng, og spesielt på Nordkalotten. Studiet kvalifiserer også for arbeid innen nordiske og kvenske organisasjoner
Med en bachelorgrad i kvensk og finsk kan du søke opptak til masterprogrammet i kvensk og finsk språk og litteratur.

For opptak til mastergradsprogrammet i kvensk og finsk språk og litteratur kreves bachelorgrad i kvensk eller finsk språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning. For opptak i mastergradsprogram er minimum gjennomsnittskarakter C.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og innsikt i situasjon for andre minoritetsspråk enn kvensk. Ved å reise til Universitetet i Øst-Finland vil du bli kjent med minoritetsspråket karelsk som snakkes både i Russland og Finland. Ved universitetet i Helsingfors kan du også lære om andre østersjøfinske språk i Russland og Estland.

Via den åpne avtalen NORDPLUS -Nordlys har studenter i finsk tilgang til alle universiteter i Finland.
Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester.

Vi anbefaler spesielt:

 • Jyväskylä universitet
 • Helsingfors universitet
 • Åbo universitet

I tillegg arrangeres det tre ukers sommerkurs på ulike nivåer i finsk språk og kultur i Finland hver sommer, og våre studenter kan søke på disse kursene som gir 10 studiepoeng.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!