Nordisk språk og litteratur - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Nordisk språk og litteratur - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i språket du leser akkurat nå? Ja, norsk, altså? Liker du lyrikk og dialekter? Eller hva med språkstrid og drama? Med en bachelor i nordisk språk og litteratur vil du ha et godt grunnlag for å forstå ulike sider ved det norske språksamfunnet og hvordan vi bruker språket vårt i ulike sammenhenger, både i hverdagslig kommunikasjon og som kunstuttrykk i ulike former for litteratur. I studiet vil du få grundig innføring i alt fra det norske språkets oppbygning til litterær analyse, og du vil få anledning til å fordype deg mer i emner som fenger akkurat deg slik som for eksempel talemålsvariasjon, samtidsromaner, grammatikk, filmatisering av litteratur og mye mer.

Questions about the study
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)


Språk er en essensiell egenskap ved det å være menneske. Det er et redskap for tanken og det er det viktigste verktøyet vi har for å kommunisere med andre, enten vi nå er skjønnlitterære forfattere eller ikke. Hvis dette er forhold som interesserer deg, er nordiskstudiet ved UiT et godt valg siden norsk er det samfunnsbærende språket på alle områder i Norge og det viktigste kulturuttrykket for de fleste nordmenn.

Det norske språksamfunnet er i neste omgang del av et større nordisk språkfellesskap både historisk og i nåtid, og forholdet mellom de nordiske språksamfunna blir aktualisert gjennom studiet. Det er altså ikke uten grunn at faget heter nettopp nordisk!

Første studieåret består av seks innføringsemner der du lærer om eldre og nyere litteratur, moderne språkstruktur, talemål og språkhistorie. De siste åra har vi også arrangert en ekskursjon med overnatting der formålet er å styrke både det faglige utbyttet og det sosiale samholdet blant studentene. Denne ekskursjonen har vært knytta til innføringsemnet i talemål.

Innføringsemnene danner grunnlaget for fordypningsemner der du får anledning til å spesialisere deg innenfor språk eller litteratur. Det tilbys et bredt utvalg av emner innenfor både litteratur og språk.

Det legges vekt på gode skriftlige ferdigheter på både bokmål og nynorsk. Gjennom studiet vil du få større bevissthet om hva som kjennetegner god og klar skriftlig kommunikasjon, og du vil også få større innsikt i forskjeller mellom muntlig og skriftlig språkbruk og mellom ulike former for skriftspråklig kommunikasjon.

Etter bestått bachelorgradsprogram i nordisk språk og litteratur har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten har:

 • bred kunnskap om norsk grammatikk, språkhistorie, talemålsvariasjon og språklig mangfold i Norge og Norden, de skriftlige målformene nynorsk og bokmål, om norsk og nordisk litteratur og litteraturhistorie fra middelalderen til vår tid, samt om sentrale faglige og faghistoriske temaer, problemstillinger, teorier og metoder
 • mer spesialisert kunnskap i utvalgte emner i norsk og nordisk litteratur og språk: litteraturvitenskapelig teori og metode, forskningstradisjoner, litteratursosiologi, litteraturkritikk, litterær vurdering, litteraturformidling, bokhistorie, tekstkritikk/edisjonsfilologi, språkvitenskapelige metoder, grammatisk teori, sosiolingvistikk, språkhistorie, talemålsvariasjon og språksosiologi
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv
 • innsikt i nordiskfaglige, litteraturvitenskapelige og språkvitenskapelige problemstillinger

 

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig faglitteratur
 • analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale
 • formidle sine kunnskaper om nordisk språk og litteratur skriftlig og muntlig
 • anvende kunnskap, teori og metode i praktiske nordiskfaglige oppgaver
 • forstå problemstillinger i forskningshistorisk perspektiv
 • reflektere over egen tenkemåte og praksis (analyse, tolkning, vurdering)
 • fordype seg i et avgrenset nordiskfaglig emne: lage en problemstilling, profilere den i lys av annen forskning, og løse den ved hjelp av relevant litteratur, teori og metode
 • anvende begge målformer (nynorsk og bokmål) skriftlig

 

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • initiere og gjennomføre avgrensete faglige prosjekt
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum
 • arbeide i yrker som krever kunnskaper i norsk og nordisk språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Med en bachelor i nordisk språk og litteratur har du gode forutsetninger til å jobbe med kommunikasjon og tekstproduksjon i ulike sammenhenger, for eksempel som journalist, som saksbehandler i det offentlige, som forlagsredaktør i forlag eller innen PR og markedsføring. Studiet gir også et godt grunnlag for å jobbe med litteraturformidling og med arkiv- og biblioteksarbeid.

Som morsmålsfag er norsk dessuten et av de viktigste fagene i norsk skole, og behovet for norsklærere er stort. Med en BA i nordisk språk og litteratur vil du kunne videreutdanne deg til å bli norsklærer i ungdomsskolen eller på videregående skole.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
eller
eller utveksling
NOR-2000 Variabelt språkemne, NOR-2000 Variabelt litteraturemne eller fellesemne eller utveksling
HIF-2000 eller NOR-2000 emne i språk eller litteratur eller fellesemne eller utveksling
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester
6. semester (vår)
eller NOR-2070 Nordisk språkhistorie
NOR-2000 Varialbelt språkemne eller NOR-2000 Variabelt litteraturemne
NOR-2950 Bachelorgradsoppgave i nordisk språk, eller
NOR-2951 Bachelorgradsoppgave i nordisk litteratur
Språkhospitering kan gjennomføres enten femte eller sjette semester

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskapskrav for realkompetanse:

 • Norsk fra vgs
 • Engelsk fra vgs
 • 5 år relevant yrkeserfaring

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Bachelorstudiet i nordisk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne på både bokmål og nynorsk. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamens- og vurderingsformer varierer fra emne til emne. Følgende former blir brukt:

 • skoleeksamen
 • hjemmeeksamen
 • semesteroppgave
 • muntlig eksamen

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes innen en gitt frist før kandidateten gis anledning til å framstille seg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

Nærmere beskrivelser av eksamensordning og kontinuasjonsadgang framgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Emner med NOR-kode undervises normalt på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Deler av undervisningen på fellesemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap kan bli gitt på engelsk.

I nordiskfaget legges det vekt på at alle kandidater skal mestre både bokmål og nynorsk. Merk at emnene på 1000-nivå krever at eksamen skal besvares på en spesiell målform (bokmål eller nynorsk).

Med bachelorgrad i nordisk språk og litteratur, er det mulig å søke opptak til mastergrad i nordisk.

Opptakskravet er bachelorgrad i nordisk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordisk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag i nordisk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester. Gjennom NORDPLUS (Nordisk ministerråds utdanningsprogram) og NORDPLUS-nettverket NORDLIKS, kan studenter få reise- og oppholdsstipend til studier ved NORDPLUS-universiteter som underviser i nordisk språk og litteratur i Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, og Grønland. Man kan selv velge relevante faglige emner, men emnene skal forhåndsgodkjennes av fagmiljøet. Nærmere info om kurs, undervisning og søknad fås hos NORDLIKS' nettside.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

Aarhus Universitet

Københavns Universitet

Stockholms Universitet

Háskóli Íslands

For nærmere informasjon om utveksling, se UiTs nettsider om studentutveksling eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Video