Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master

Duration: 3 År

Photo: Colorbox.com
Photo: Colorbox.com

Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer
Søking og opptak
How to apply?

Studiets mål er å utdanne helsearbeidere som kan arbeide systematisk, ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, egne kollegaer og ledere, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Studentene skal også utvikle evne til nytenkning og innovasjon og vurdere bruk av velferdsteknologi for å optimalisere tjenester.

Questions about the study
E-post: studie-hf-iho@hjelp.uit.no
Telefon: 776 60770

Bodil Hansen Blix

Professor

 • Campus: Tromsø

Innholdet i studieprogrammet bygger på kunnskap fra forskning og erfaring og er grunnlag for å forstå og utøve god personsentrert omsorg og behandling til eldre mennesker med ulik sosial- og kulturell bakgrunn. Det innebærer spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser, hvordan det oppleves å bli gammel og avansert kunnskap om forebygging, behandling, pleie og rehabilitering ved sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre på det personlige plan og knyttet til samfunnsmessige forhold.

Eldre har sine personlige livshistorier med ulik bakgrunn, erfaring, behov, ønsker og vaner. Hjelpe- og omsorgstjenester til eldre må derfor ha et rikt mangfold. Studiet skal gi kompetanseheving slik at møte med, og den hjelp eldre mottar er forankret i kunnskap basert på forskning og erfaring. Helsefaglige spørsmål og eget fags etiske og forskningsetiske utfordringer skal kunne analyseres og kommuniseres.

Etter bestått studieprogram skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Kandidaten

 • har utviklet forståelse og respekt for eldre menneskers livserfaring og livssituasjon, og kan anvende kunnskaper i samhandling med eldre mennesker og deres pårørende
 • har avansert kunnskap i gerontologi og geriatri: om aldersforandringer, levekår, livskvalitet, ressurser, funksjonssvikt, behov, sykdommer, legemiddelbruk, brukermedvirkning og samfunnets rammebetingelser
 • kan anvende kunnskap som ivaretar brukerperspektivet og brukere med forskjellig sosial- og kulturell bakgrunn
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelig teorier og metoder i arbeidet med og for eldre mennesker.

Ferdigheter: Kandidaten

 • har avansert kompetanse i å observere, vurdere, sette i gang relevante tiltak og evaluere i samarbeid og samvalg med eldre og deres pårørende
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike faktorer som påvirker eldre menneskers livssituasjon, og anvender disse til å strukturere og iverksette forebyggende og helsefremmende tiltak
 • kan kritisk analysere sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning
 • kan bruke relevante metoder i forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte i arbeidet med og for eldre
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan anvende avanserte kunnskaper innen behandling, omsorg og veiledning i møte med eldre mennesker og deres pårørende
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tverrfaglig samarbeid, med frivillige medarbeidere og til allmennheten
 • kan iverksette i samarbeid med andre yrkesgrupper, rehabiliterende tiltak på person- og samfunnsplan
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vurderinger og beslutninger på et rettslig og etisk holdbart grunnlag og er kritisk til egen yrkesrolle
 • kan formidle faglig kunnskap og erfaringer selvstendig, og anvender fagområdets uttrykksformer på en korrekt måte
 • kan anvende sine kunnskaper innen fagområdet i undervisning, veiledning og pasientoppfølging
 • kan identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i eget fagområde.

Fullført masterutdanning gir spesialisert helsefaglig klinisk kompetanse innen fagfeltet aldring, geriatri, alderspsykiatri og eldreomsorg. Utdanningen kvalifiserer for å gjennomføre faglig utviklingsarbeid og for deltakelse i forskningsprosjekter. Utdanningen skal bidra til nytenkning og innovasjon gjennom å ta initiativ til, faglig ansvar for, organisere og iverksette relevante og hensiktsmessige helse- og omsorgstjenester til eldre.

Studiet kvalifiserer for faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
HEL-3003 Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid, 10 sp
HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, 10 sp
2. semester (vår)
HEL-3004 Geriatriske lidelser og legemiddelbruk i eldre år, 10 sp
HEL-3041 Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering, 10 sp
HEL-3166 Palliasjon i alderdommen, 10 sp

3. semester (høst)
4. semester (vår)
HEL-3161 Forskningsdesign
HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping
5. semester (høst)
HEL-3963 Mastergradsoppgave
6. semester (vår)
HEL-3963 Mastergradsoppgave

Søkere må dokumentere:

 • Bachelorgrad innen helse- og sosialfag fra høgskole eller universitet, for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie.
 • Minimum ett års relevant praksis.

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

Politiattest
Studenten må fremskaffe politiattest som leveres inn senest ved semesterstart.

Søknadsweb åpner 1. februar.

For å nå læringsmålene er studentenes forventede arbeidsomfang på 250 - 300 timer per 10 studiepoeng som går over 9-10 uker. Studiearbeidet inkluderer alle læringsformer (inkludert praksisstudier) som benyttes i studieprogrammet og det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring og at de deltar i evaluering av emner og studieprogram.

Å forstå sammenhengen mellom praktisk fagutøvelse og teoretiske perspektiver er sentralt i tilrettelegging av læringssituasjoner og i den handlingsberedskapen som læringsprosessen skal føre fram mot. Undervisningen bygger på relevant forskning og erfaring innen fagområdet med mål om å skape best mulig samsvar mellom læringsformene i studiet og arbeidsformene i yrkespraksis. Undervisningen skal også utvikle forståelse, refleksjon og modning i bruk av vitenskapelig teori og metode.

Det forventes at studentene forbereder seg til samlingene gjennom innhenting av aktuelt kunnskapsstoff fra teori og praksis. I tilrettelagt læring blir kunnskapen bearbeidet gjennom problemløsningsaktiviteter/ modeller, drøftinger og ferdighetstrening. Den tilrettelagte undervisningen skal danne grunnlag for videre arbeid med lærestoffet i selvstudium.

Det benyttes ulike læringsformer som forelesning, veiledning individuelt og i gruppe, seminar, skriving, praktiske fagøvelser, litteraturstudier, formidling, ulike former for fjernundervisning og praksisstudier. Det kan også være aktuelt å anvende feltstudier og ekskursjoner.

Ved studiestart vil det bli etablert langsgående studiegrupper for arbeid med aktuelle problemstillinger innen fagfeltet. Det bør utarbeides en felles kontrakt som omhandler gruppemøtenes faglige innhold, organisering, arbeidsform, tilstedeværelse og gruppemedlemmenes ansvar.

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over tre år (seks semestre). Studiet tilbys i Tromsø, men med mulighet for desentralisering av fagspesifikke emner til UiTs øvrige studiesteder.

Praksisstudiene er på ca. 7 uker og er integrert il emnene HEL-3003, HEL-3004, HEL-3009 og HEL-3041/HEL-3166. Praksisstudiene gjennomføres i arbeidsfellesskapet på egen arbeidsplass eller i en annen praksis i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten ut fra læringsutbyttemål i det enkelte emne. Studentene veiledes av lærere ved UiT Norges arktiske universitet i nært samarbeid med det kliniske felt.

Målet med praksisstudiene er fordypning i kunnskap og forståelse av fagutøvelsen knyttet til:

Studentene lager en plan for praksisstudiene der det redegjøres for omfang, læringsmål og gjøremål. Planen godkjennes av faglærer.

Praksisstudiene resulterer i arbeidskrav knyttet til tema i de enkelte emnene. Faglig skjønn er et sentralt element i studentenes observasjon, forståelse og tilnærming i yrkesutøvelsen. Det legges vekt på at skriftlig arbeidskrav etter praksis viser forståelse for helheten i pasientens liv.

Avtaler om praksis er regulert i Det helsevitenskapelige fakultets overordnede avtaler med spesialist- og kommunehelsetjenester.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Campus
Tromsø
Application deadline
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer
Søking og opptak
How to apply?