Helsefaglig utviklingsarbeid - master

STUDIESTED: Tromsø
Bilde+Master+i+helsefag.jpg

Har du lyst til å jobbe med forskning og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren? Da har du funnet riktig studium. Studiet er et deltidsstudium som gjennomføres over tre år. Det er opptak hvert tredje år, så ikke la denne sjansen gå fra deg. Neste opptak er ikke før 2022.

Studiet retter seg mot ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, vernepleiere og tannpleiere som ønsker å bli høyt kvalifisert til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid i helsesektoren. Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe med fagutvikling, prosjektledelse og -arbeid, forskning og undervisning og for PhD-studier.

 

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i helsefaglig utviklingsarbeid
Admission requirements:Bachelorgrad i ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, tannpleie eller vernepleie
Application deadline:15. april
Application code:3109
Apply

I løpet av studiet utvikler du dine analytiske evner. Du vil utvikle kompetanse til å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere. Omstilling, nytenkning og tverrfaglig samhandling er sentralt. Gjennom studiet vil du utvikle avansert kompetanse i fagutviklings- og endringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Du vil gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter og få anledning til å inngå i forskningsgrupper.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
Valgfritt emne Hel-3133 Nukleærmedisin (10 sp)
3. semester
Hel-3120 Metodologi, metoder og forskningsetikk (10 sp)
Hel-3150 Utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten (10 sp)
Valgfritt emne Hel-3134 Strålebiologi, stråleterapi og strålevern (10 sp)
4. semester
Hel-3161 Forskningsdesign (10 sp)
Hel-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping i helsesektoren (10 sp)
5. semester
Hel-3961 Masteroppgave

6. semester
Hel-3961 Masteroppgave

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:

  • Betingelser for helse og prosesser som fremmer mulighet for aktivitet og deltakelse for pasienter, brukere og pårørende
  • Kompleksitet i helse- og omsorgstjenesten og helsepolitiske endringer
  • Behandlende, rehabiliterende/habiliterende og helsefremmende prosesser og brukerforløp
  • Hvordan forskning kan bidra til å løse faglige problemstillinger
  • Anvende avansert kunnskap for å fremme pasientsikkerhet, kvalitetssikring og kontinuerlige forbedringsprosesser
  • Sikre og utvikle brukermedvirkning
  • Initiere og drive tverrfaglig samarbeid
  • Gjennomføre etisk forsvarlig prosjekt- og prosessarbeid, fagutvikling og nyskaping
  • Kritisk vurdere og anvende litteratur
  • Planlegge og gjennomføre etisk forsvarlig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

 

 

Søkere må dokumentere bachelor eller tilsvarende grad med fordypning i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller tannpleie.

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som gjennomføres over tre år.

Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Mer om arbeidsomfang fremgår i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT: https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, skriveprosesser og litteraturstudier. Studiet legger til rette for nettbaserte undervisningsformer. Det legges vekt på praksisnære læringsaktiviteter.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Som student føres du inn i forsknings- og utviklingsarbeid gjennom samarbeid mellom forskningsgrupper og studieprogram.

Skriftlige og muntlige evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Etter gjennomført studium er du kvalifisert for faglig ledelse, fagutviklingsstillinger, prosjektledelse og prosjektarbeid, forsknings- og undervisningsstillinger i universitet og høgskoler, samt videre PhD-studier.Contact

Bodil Hansen Blix


Førsteamanuensis
Phone: +4777660682 Mobile: 971 63 652 bodil.hansen.blix@uit.no

Bli student ved UiT!